Pokrzywdzony

adwokat oleśnica pokrzywdzony

Kto to jest pokrzywdzony?

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania karnego, pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Osobą pokrzywdzoną przestępstwem może być także między innymi osoba niemająca osobowości prawnej:

  1. instytucja państwowa lub samorządowa,
  2. inna jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

Kancelaria Adwokacka w Oleśnicy świadczy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem.

Prawa osoby pokrzywdzonej przestępstwem | Adwokat Oleśnica

Osoba pokrzywdzona przestępstwem na mocy przepisów ma określone prawa i obowiązki. Całość uprawnień i obowiązków zawarta jest w pouczeniu, które otrzymuje się przy pierwszym przesłuchaniu.

Co może pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym?

Pokrzywdzony ma prawo i obowiązek przedstawienia wszystkich okoliczności i dowodów potwierdzających działanie objęte zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Ma także prawo zawnioskować dowody na poparcie swoich twierdzeń: złożyć do akt sprawy dokumentację potwierdzającą podawane przez niego twierdzenia lub może wskazać świadków, których zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla sprawy. W przypadku odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania, ma także prawo zaskarżenia niekorzystnego dla siebie postanowienia.

Pokrzywdzony w postępowaniu sądowym

W przypadku skierowania przez prokuraturę aktu oskarżenia, osoba pokrzywdzona przestępstwem ma prawo działać jako oskarżyciel posiłkowy. Aby móc działać w charakterze strony, musi złożyć oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego w określonym przez przepisy terminie (informacja o terminach złożenia oświadczenia – podstrona „oskarżyciel posiłkowy„). Przekroczenie terminu i niezłożenie oświadczenia pozbawia pokrzywdzonego szeregu uprawnień, w szczególności aktywnego uczestnictwa w procesie: brania udziału w rozprawach, zadawania pytań osobom przesłuchiwanym, zgłaszania wniosków dowodowych oraz zaskarżenia niekorzystnego dla siebie wyroku.

Pomimo niezłożenia oświadczenia, pokrzywdzony aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może złożyć wniosek o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie (zobacz więcej: naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka i świadczenie pieniężne).


W celu uzyskania pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Formularz kontaktowy

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9,
56-400 Oleśnica
Telefon:
+48 601 831 511
Formularz kontaktowy

Kontakt

Telefon: +48 601 831 511

Adwokat Oleśnica Anita Słupianek-Graca

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9
56-400 Oleśnica
NIP: 9112040127
REGON: 520193516