Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia

adwokat oleśnica zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia

Oleśnica | Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia może złożyć każdy (także osoba która nie została pokrzywdzona czynem). Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

Kancelaria oferuje pomoc pokrzywdzonym przestępstwem. W zakresie usług kancelarii znajduje się sporządzenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz reprezentacja pokrzywdzonych przed organami ścigania.

Jak złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia?

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia można złożyć pisemnie lub w formie ustnej do protokołu. Zawiadomienie pisemne może zostać sporządzone samodzielnie lub z pomocą adwokata. Pismo powinno spełniać wymagania przewidziane dla pisma procesowego i zawierać wszystkie informacje potrzebne do ustalenia i ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia. W zawiadomieniu należy podać wszystkie fakty dotyczące popełnienia czynu zabronionego. Zawiadomienie może zostać złożone w biurze podawczym organów ścigania lub wysłane pocztą. W przypadku miasta Oleśnica zawiadomienie możesz złożyć na biurze podawczym Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy lub Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

Kancelaria zaleca skorzystanie z usług adwokata specjalizującego się w prawie karnym. Praktyka pełnomocnika pozwala na rzetelne sporządzenie zawiadomienia, które skutecznie zainicjuje postępowanie karne.

Elementy pisemnego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:

  • miejscowość i data sporządzenia zawiadomienia,
  • organ, do którego jest kierowane zawiadomienie,
  • dane zawiadamiającego,
  • dane ewentualnego pokrzywdzonego,
  • dane ewentualnego sprawcy,
  • szczegółowy opis zdarzenia,
  • dowody na poparcie twierdzeń zawiadomienia,
  • podpis zawiadamiającego.

Drugim sposobem złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia jest złożenie go w formie ustnej do protokołu. W tym celu należy udać się do jednostki Policji. Kancelaria zaleca jednak pisemne złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, osobiście w jednostce organów ścigania (proszę pamiętać o kserokopii w celu potwierdzenia złożenia dokumentu) lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym, za potwierdzeniem nadania).


Po więcej informacji o zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia zapraszam do wpisu poświęconego zawiadomieniu. Znajdują się tam między innymi informacje czy zawiadomienie może być anonimowe i jakie są konsekwencje w przypadku złożenia nieuzasadnionego zawiadomienia. Przejdź do artykułu.

Formularz kontaktowy

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9,
56-400 Oleśnica
Telefon:
+48 601 831 511
Formularz kontaktowy

Kontakt

Telefon: +48 601 831 511

Adwokat Oleśnica Anita Słupianek-Graca

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9
56-400 Oleśnica
NIP: 9112040127
REGON: 520193516