Kontakty

adwokat oleśnica kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem stanowią część prawa rodzinnego i opiekuńczego, które jest specjalizacją Adwokat Anity Słupianek-Gracy. Wiedza i doświadczenie pozwala na otoczenie klientów kompleksową opieką prawną, od doradztwa po zastępstwo prawne w sprawach o kontakty. Co ważne, Adwokat Anita Słupianek-Graca Kancelaria Adwokacka w Oleśnicy zwraca szczególną uwagę aby kontakty zostały ustalone w sposób jasny i pełny, co pozwala na ich skuteczne egzekwowanie.

Usługi kancelarii obejmują sprawy dotyczące kontaktów:

a także sprawy dotyczące ich wykonywania:

Niezależność kontaktów od władzy rodzicielskiej

Kontakty z dzieckiem reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów rodziców z dziećmi przysługuje niezależnie od władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że nawet rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej, ma prawo do kontaktów z dzieckiem. Obowiązek i prawo kontaktów z dzieckiem istnieje nie tylko niezależnie od przysługiwania im władzy rodzicielskiej, ale także niezależnie od istnienia pomiędzy rodzicami małżeństwa. Podsumowując, prawo do kontaktów dotyczy rodziców, którzy: są małżeństwem, nie pozostają w związku małżeńskim, pozostają w separacji faktycznej lub prawnej, rozwiedzionych, a także tych, których małżeństwo zostało unieważnione. Relacja zachodząca pomiędzy rodzicami pozostaje zatem bez większego znaczenia dla kontaktów z dzieckiem.

Sposób i czas trwania kontaktów

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem: odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym także środków komunikacji elektronicznej.

Kontakty mogą zostać także przez sąd ograniczone, między innymi poprzez: zakazanie spotykania się z dzieckiem, zakazanie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców lub opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, ograniczenie kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość, zakazanie porozumiewania się na odległość.

Sposób kontaktów, podobnie jak i czas ich trwania zależy od konkretnej sprawy i powinien zostać ustalony indywidualnie, uwzględniając potrzeby dziecka oraz możliwości kontaktującego się.

Raz ustalone kontakty mogą podlegać zmianie, stosowanie do okoliczności.

Czas trwania kontaktów nie został uregulowany ustawowo. Oznacza to, że prawo i obowiązek kontaktów z dzieckiem trwają przez całe życie, a nie tylko do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Powyższe istotne jest w przypadku dziecka poważnie chorego, które nie może się usamodzielnić. W praktyce zdarzają się także przypadki, w których to dorosłe już dzieci zwracają się do sądu o uregulowanie kontaktów z rodzicami, którzy znajdują się już w podeszłym wieku, a to ze względu na wieloletni brak kontaktu i chęć realizacji przysługującego im prawa.

Osoby uprawnione do kontaktów z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem obejmują nie tylko rodziców, ale także rodzeństwo, dziadków, powinowatych w linii prostej (krewni małżonka, np. ojciec męża, ojciec żony, matka męża, matka żony, mąż córki, żona syna), a także inne osoby, jeśli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem (np. rodzina zastępcza).


Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów

Obowiązek właściwego wykonywania kontaktów wynikających z orzeczenia sądowego, ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem obciąża zarówno osobę, pod którą dziecko pozostaje, jak i osobę uprawnioną do kontaktów z dzieckiem. Rozróżniamy dwa postępowania, które mają na celu prawidłową realizację kontaktów: zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej oraz nakazanie zapłaty należnej sumy pieniężnej.

Zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej

Zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za niewykonywanie/niewłaściwe wykonywanie/utrudnianie kontaktów jest pierwszym postępowaniem, mającym na celu zmobilizowanie osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje lub osoby uprawnionej do kontaktów do prawidłowego wykonywania prawa. Sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową osoby naruszającej prawo do kontaktów, zagrozi jej nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej odpowiednio na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów lub osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.

Nakazanie zapłaty należnej sumy pieniężnej

Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził wcześniej nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nadal nie wypełnia swojego obowiązku, sąd nakaże jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając wysokość tej sumy stosowanie do liczby naruszeń.

Przykład: Osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje czterokrotnie nie wydała małoletniego na kontakt z osobą uprawnioną, pomimo braku przeciwwskazań. Pomiędzy stronami toczyło się postępowanie o zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, na skutek którego sąd wydał postanowienie w przedmiocie zagrożenia nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, ustalając jej kwotę na 400,00 złotych. Sąd, po uprzednim zbadaniu czy faktycznie doszło do czterokrotnego naruszenia prawa do kontaktów i w przypadku potwierdzenia okoliczności – wyda postanowienie nakazujące zapłaty od osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu kwoty 1.600,00 złotych.

W postępowaniu o nakazanie zapłaty należnej sumy pieniężnej, w wyjątkowych wypadkach, sąd może zmienić kwotę oznaczoną w poprzednim postępowaniu o zagrożenie nakazaniem zapłaty.

Warto w tym miejscu dodać, że jeżeli nie doszło do realizacji kontaktu wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, obowiązków wynikających z orzeczenia sądowego, ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, sąd opiekuńczy przyzna uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem do kontaktu. Powyższe ma istotne znaczenie na przykład w przypadku osoby uprawnionej do kontaktu, zamieszkującej w odległości kilkuset kilometrów od miejsca pobytu dziecka, która każdorazowo pokrywa koszty podróży.

Co więcej, niezależnie od prawidłowości wykonywania prawa, sąd w sprawie o kontakty z dzieckiem, w celu prawidłowego wykonywania kontaktów może zobowiązać daną osobę do pokrywania kosztów podróży i pobytu dziecka (na przykład w sytuacji, w której pomiędzy rodzicami zachodzi znaczna różnica sytuacji majątkowych).

Formularz kontaktowy

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9,
56-400 Oleśnica
Telefon:
+48 601 831 511
Formularz kontaktowy

Kontakt

Telefon: +48 601 831 511

Adwokat Oleśnica Anita Słupianek-Graca

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9
56-400 Oleśnica
NIP: 9112040127
REGON: 520193516