Opieka i kuratela

adwokat oleśnica opieka i kuratela osoba niepełnosprawna osoba ubezwłasnowolniona

Opieka i kuratela – uwagi ogólne

Adwokat Anita Słupianek-Graca Kancelaria Adwokacka w Oleśnicy świadczy pomoc prawną w zakresie opieki i kurateli. Opieka i kuratela w prawie rodzinnym i opiekuńczym nie dotyczy tylko małoletnich. Podmiotem opieki i kurateli mogą być także osoby dorosłe, które najczęściej z uwagi na swój stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie prowadzić swoich spraw. W takim przypadku konieczne może okazać się ustanowienie opiekuna lub kuratora (w zależności od sytuacji danej osoby). Opieka i kuratela regulowane są przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Opieka i kuratela: Opieka prawna

Opieka prawna obejmuje dwie postacie: opiekę nad małoletnim, która stanowi instytucję prawa cywilnego rodzinnego oraz opiekę nad ubezwłasnowolnionym całkowicie, stanowiącą instytucję prawa cywilnego osobowego.

Opieka nad małoletnim

Opieka nad małoletnim może się wydawać zbliżona do pieczy zastępczej czy władzy rodzicielskiej. Ustanawiana jest ona jednak z urzędu, między innymi w sytuacjach w których oboje rodzice:

– nie żyją lub są nieznani,

– nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych,

– zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej,

– władza rodzicielska została im zawieszona.

Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie

Sytuacja prawna osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie odpowiada sytuacji dziecka do lat 13. Aby ustanowić opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie należy najpierw uzyskać orzeczenie sądu okręgowego o ubezwłasnowolnieniu. Sąd okręgowy po wydaniu rozstrzygnięcia w sprawie o ubezwłasnowolnienie, prześle odpis prawomocnego postanowienia. Postanowienie w przedmiocie ustanowienia opiekuna zostanie wszczęte przez sąd rejonowy z urzędu.

O ubezwłasnowolnieniu przeczytasz więcej tutaj.

Opieka i kuratela:, Kuratela

Opieka i kuratela wydają się być bardzo podobnymi instytucjami. Kuratela – w przeciwieństwie do opieki, która obejmuje całość spraw danej osoby – zabezpiecza interesy osoby w określonym (najczęściej wąskim) zakresie. Co do zasady, kuratela jest też instytucją o charakterze przejściowym (czasowym).

Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo

Sytuacja osoby ubezwłasnowolnionej częściowo odpowiada sytuacji dziecka w wieku 13-18 lat. Podobnie jak przy ubezwłasnowolnieniu całkowitym, sąd okręgowy przesyła do sądu rejonowego informację o potrzebie ustanowienia kuratora. Co istotne, nie w każdym przypadku częściowego ubezwłasnowolnienia zostanie ustanowiony kurator (każdorazowo decyduje o tym sąd, biorąc pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy).

Kurator dziecka poczętego

Dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nieurodzonego, ustanawia się kuratora, jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka. Kuratela w takim przypadku ustaje z chwilą urodzenia się dziecka.

Kurator osoby niepełnosprawnej

Kuratora dla osoby niepełnosprawnej ustanawia sąd opiekuńczy po spełnieniu łącznie dwóch przesłanek:

Kurator osoby nieobecnej

Kuratora dla osoby nieobecnej ustanawia sąd opiekuńczy po spełnieniu łącznie trzech przesłanek:

Formularz kontaktowy

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9,
56-400 Oleśnica
Telefon:
+48 601 831 511
Formularz kontaktowy

Kontakt

Telefon: +48 601 831 511

Adwokat Oleśnica Anita Słupianek-Graca

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9
56-400 Oleśnica
NIP: 9112040127
REGON: 520193516