Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności adwokat Oleśnica adwokat Wrocław

Ty lub Twój bliski ma do odbycia karę pozbawienia wolności? Rozwiązaniem z sytuacji może być skorzystanie instytucji takiej jak odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Warunkiem skorzystania z odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności jest nierozpoczęcie wykonywania kary i pozostawanie na wolności.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – choroba

Odroczenie można uzyskać w konkretnych sytuacjach. Pierwszą z przesłanek przemawiających za odroczeniem kary pozbawienia wolności jest choroba psychiczna lub inna ciężka choroba skazanego uniemożliwiająca mu odbycie kary pozbawienia wolności w warunkach więziennych z racji niebezpieczeństwa dla jego zdrowia i życia. Powołując się na chorobę psychiczną bądź inną ciężką chorobę, dobrze jest mieć dokumentację medyczną potwierdzającą chorobę. W takich sytuacjach, konieczna może być opinia biegłego sądowego.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – sytuacja skazanego lub jego rodziny

Druga z sytuacji, w której sąd może podjąć rozstrzygnięcie o odroczeniu kary pozbawienia wolności zaistnieje wtedy, gdy natychmiastowe wykonanie kary pozbawienia wolności pociągnęłoby dla samego skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Pod postacią ciężkich skutków można rozumieć wiele różnych sytuacji. Mogą to być w szczególności: planowana od długiego czasu operacja skazanego, konieczność sfinalizowania określonego etapu edukacji, konieczność sprawowania opieki przez skazanego nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, także względy zawodowe, gdy zaistnieje potrzeba dokończenia przez skazanego określonej pracy np. prac w gospodarstwie rolnym.

Okres odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności – na ile sąd odroczy karę?

W sytuacji choroby skazanego czas odroczenia nie jest ustawowo określony. Oznacza to, że to okres trwania choroby i jej zakres wyznaczają możliwe granice odroczenia kary. Inaczej jest w przypadku, gdy wykonanie kary pozbawienia wolności może nieść za sobą negatywne skutki dla skazanego i członków jego najbliższej rodziny, albowiem wtedy to sąd może odroczyć karę, ale nie jest do tego zobowiązany, a okres odroczenia nie może przekroczyć roku.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – kobiety w ciąży i skazani samotnie wychowujący dziecko

Możliwość odroczenia kary pozbawienia wolności jest także przewidziana dla skazanych będących kobietami w ciąży oraz osób samotnie wychowujących dziecko. W takim przypadku można starać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności do 3 lat po urodzeniu się dziecka.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – przeludnienie w zakładach karnych

Także obecna sytuacja przeludnienia zakładów karnych może powodować konieczność odroczenia kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku.

Potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności? Skorzystaj z formularza lub przejdź do zakładki „Kontakt„.

Skontaktujmy się

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9,
56-400 Oleśnica
Telefon:
+48 601 831 511
Formularz kontaktowy

Kontakt

Telefon: +48 601 831 511

Adwokat Oleśnica Anita Słupianek-Graca

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9
56-400 Oleśnica
NIP: 9112040127
REGON: 520193516